VIII. BAM 2019 / Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook nagradnih igrah Art Market Ljubljana

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira in izvaja Društvo ustvarjalnih
programov, Čufarjeva 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) na družbenih omrežjih
Facebook Art market Ljubljana in Instagram Art market Ljubljana.
Te nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Facebook
Ireland, Ltd ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz.
organizatorju.
S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje
sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradnih iger je promocija VIII. Božičnega Art marketa Ljubljana 2019.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradnih iger so lahko vsi državljani in rezidenti RS, ki so dopolnili starost 15 let in več in
so uporabniki družabnega omrežja Facebook. V nagradnih igrah ne more sodelovati organizator in
sodelujoči pri projektu.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradnih iger so posamezniki, ki na Facebook ali Instagram strani organizatorja v skladu
z navodili pod posebno objavo v komentarju povabijo dva prijatelja s katerima bi obiskali dogodek in
če le ta povabljenca v komentarju (odgovoru tistemu, ki je povabil) povabita tudi dva prijatelja, je
dotični v igri za nagrado.
Vsak posameznik lahko v nagradni igrisodeluje večkrat, v žrebanje pa bo v eni objavi vključen le enkrat.
Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega poštnega predala njihovega Facebook
ali Instagram profila najkasneje v 24 urah. Imena pa se tudi objavi v komentarju pod nagradno objavo.
Nagrada se prevzame na lokaciji prireditve Božični Art market Ljubljana v atriju glavne pošte na Čopovi
ulici 11 v Ljubljani.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od 19. decembra 2019 od začetka
prve objave do 23. decembra 2019, do 8.00 ure zjutraj. V sklopu nagradne igre potekajo štiri nagradne
igre v štirih dneh. Prva z začetkom objave 19. decembra do 20. decembra do 8:00 ure, druga z
začetkom objave 20. decembra do 21. decembra do 8:00 ure, tretja z začetkom objave 21. decembra
do 22. decembra do 8:00 ure in četrta z začetkom objave 22. decembra do 23. decembra, do 8:00 ure.

6. Nagrade

Nagrade, ki se podeljujejo so določene v posamični objavi na Facebook ali Instagram strani
organizatorja. Nagrajenec si po razglasitvi svojo nagrado izžreba na lokaciji izmed nagrad, ki so bile
objavljene tisti dan v posamični objavi.

7. Izbor nagrajencev

Izbor nagrajencev izvede organizator. Izvede se na način, da s pomočjo e-orodij izžrebamo nagrajenca.
Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v posamezni nagradni igri. Izbor je
dokončen in pritožbe niso možne. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Ob zaključku posamezne
nagradne igre je ob objavi nagradne igre v komentarju objavljeno ime nagrajenca oz. nagrajencev, ti
pa so o nagradi obveščeni tudi v zasebnem sporočilu na svojem profilu. Vsi udeleženci nagradne igre
se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v komentarju.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji
sodelovanja v nagradni igri. Nagrade bodo nagrajencem predane osebno na dogodku Božični Art
market v atriju pošte na Čopovi 11 v Ljubljani. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo
nagrajenec prevzame na dogodku Božični Art market, v atriju pošte na Čopovi 11, 1000 Ljubljana. V
primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade vključno do 23.12.19, do 16:00, bomo izžrebali
novega nagrajenca, ki bo moral nagrado prevzeti do 20:00 ure istega dne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

9. Odgovornost

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre. Organizator
lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil na
Facebook in/ali Instagram strani AML.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– (ne)delovanje družabnih omrežij Facebook in Instagram,
– vse ostale aktivnosti na družabnih omrežjih Facebook in Instagram,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja
varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci
nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci
posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine
v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen je le v teh primerih nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade
predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za

prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v
davčno osnovo.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so objavljena na www.artmarket.si in na vpogled vsakomur. Pravila nagradnih
iger »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah AML«.

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z
njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta
pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli
drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre
si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni,
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v
nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger.

Ljubljana, 18. december 2019